bfirst

שירות ומידע

keyboard_arrow_left הוראות כלליות

 1. השימוש באפליקציית הספק והרכישות המתבצעות בה כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. 
 2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים ושימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.
 3. לקוח המבצע רכישה של השירות באמצעות שימוש באפליקציה מאשר בכך שהרכישה כפופה לתנאים הנקובים בתקנון זה.  לפיכך, לקוח שאינו מסכים לתנאי מתנאי התקנון, מתבקש שלא לעשות כל שימוש באפליקציה.
 4. השירות ו/או השירותים המוצעים למכירה באפליקציה מוצעים ע"י הספק בלבד ובטריטוריה של מדינת ישראל בלבד. 
 5. אחריות הספק לטיב השירות והשירות הינה בהתאם לאמור בתקנון זה, והיא חלה ממועד ביצוע ההזמנה ועד הספקת השירות. 
 6. מובהר בזאת כי במקרה של מכירת כרטיסים הספקת השירות שהוזמן לכתובת שמסר הלקוח, גם אם לא נמסר השירות לידי הלקוח אלא למי שנמצא בכתובת שמסר הלקוח, תחשב כמסירה לכל דבר וענין. כתובת הלקוח הינה לרבות כתובת דואר אלקטרוני שהלקוח יציין בתהליך רכישת השירות והיא תיחשב ככתובת להספקה ו/או למסירת הודעות ו/או ליצירת התקשרות. בהזמנת השירות הלקוח מאשר את הסכמתו שחשבונית מס וקבלה בגין התשלום יישלחו על ידי הספק לכתובת הדואר האלקטרוני שלו שהוקלד על ידו כאמור לעיל.
 1. לכל מי שמלאו לו 16 שנים והוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. מי שהנו בגילאים 14 עד 16 רשאי לרכוש כרטיס באמצעות מי שהנו מעל גיל 16. 
 2. לכל מי שברשותו חשבון דואר אלקטרוני (Email) תקין ופעיל שפרטיו האישיים מולאו נאמנה בביצוע הליך הקנייה באפליקציה, ובכלל זה: כתובת, תעודת זהות, טלפון.
 3. לכל מי שהינו בעל כתובת בישראל.
 4. לכל מי שהינו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 5. הספק שומר לעצמו את הזכות בכל מקרה של ספק לגבי קיום התנאים הנ"ל, גם לאחר שהושלם הליך ההזמנה, לעכב ו/או לבטל את הרכישה ולא יראו בכך הפרת התחייבותו כלפי הלקוח. יחד עם זאת הספק אינו נושא בכל אחריות להזמנה שבוצעה וסופקה, כאשר נעשה שימוש באמצעי תשלום שלא על ידי בעל אמצעי התשלום.
 6. אין באמור לעיל כדי למנוע מהספק מכירת השירות ו/או העמדת השירות ללקוח ו/או לכל צד ג' בתנאים שונים ובאמצעות דרכי מכירה שונות.
 1. לרכישת השירות באמצעות האפליקציה יש לעקוב אחר הוראות המפורסמות באפליקציה כפי שהן תהיינה מפעם לפעם ולבצע את ההוראות במלואן. כל שדה המופיע כשדה שחובה למלאו כתנאי לרכישת השירות ימולא במלואו. יש למלא את כל הפרטים הנדרשים, לרבות, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני תקינה, גיל, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש חובה למסור פרטים נכונים ומדויקים. לספק שמורה הזכות לצמצם את רשימת הפרטים שיש למלא ו/או להוסיף עליה מפעם לפעם ו/או לשנותה.
 2. התשלום יכול להתבצע באמצעות PayPal או בכרטיסי אשראי מסוג: ויזה כאל, ויזה לאומי, מסטרקרד, ישראכרט ואמריקן אקספרס וכל אמצעי תשלום כפי שהספק יחליט עליו. לספק הרשות ללא כל הודעה מוקדמת לשנות את מגוון אמצעי התשלום לפי שקול דעתו הבלעדי.
 3. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת השירות ייחשב לביצוע הזמנה. עם קבלת ההזמנה, תתבצע בדיקה של פרטי חברת כרטיס האשראי שפרטיו הוזמנו כדי לבצע תשלום, ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיס האשראי, הפעולה תאושר, ורק אז יחל הספק בתהליך של הספקת השירות ללקוח. הספק אינו נושא בכל אחריות לכך שמכל סיבה שהיא לא תאושר ההזמנה על ידי חברת כרטיס האשראי ו/או לכל תקלה בהתקשרות בין מחשבי הספק למחשבי חברת כרטיסי האשראי ו/או לכל מקרה של מניעות באישור העסקה בשל כל סיבה שלספק אין ביחס אליה שליטה ישירה.
 4. למען הסר ספק, רק התיעוד במחשבי הספק אליהם מוזן המידע של לקוח העושה שימוש באפליקציה יהווה ראיה חלוטה להשלמת ההזמנה שנעשתה ע"י לקוח.
 5. אישור סופי כי ההזמנה נקלטה יישלח ללקוח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה, וקבלת אישור מחברת האשראי, והכל בכפוף לזמינות השירות. 
 6. הספק אינו נושא באחריות לכל כשל בביצוע ההזמנה שתולדתו הפסקות חשמל תקלות בקווי בזק או ברשת סלולרית   ו/או כל תקלה שאינה בשליטתו המלאה של הספק.
 7. במקרה של צורך לספק כרטיסים שנרכשו בדרך של מסירה בפועל ללקוח מנין הימים להספקת הזמנה יחל מיום העסקים הראשון שלאחר אישור העסקה ע"י חברת האשראי.
 8. הספק מבקש להדגיש כי מסירת ומילוי פרטים כוזבים בכל תהליך ביצוע ההזמנה עלול להוות עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 9. במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברת האשראי, הדבר יהווה ראייה לביטול העסקה ע"י הספק. במקרה כזה, המזמין יקבל הודעה מתאימה. ככל שהמזמין יהיה מעוניין להשלים את ההזמנה, על המזמין ליצור קשר עם שירות הלקוחות של הספק בתוך 3 ימים, וככל ויוסדר המחדל של אי אישור אמצעי התשלום, הספק יאשר את ההזמנה בכפוף לאישור העסקה ע"י חברת כרטיסי אשראי. 
 1. הספק מודיע בזאת כי למשך פרק זמן של  30 ימים לקוח אשר יוריד את האפליקציה למכשיר שמאפשר את יישומה, תהא פתוחה האפשרות לבצע רישום של פרטיו ולשלוח אותם לספק ללא ביצוע הזמנה כדי לאפשר לאחר מכן ביצוע הזמנות בהליך מקוצר. הספק רשאי, לפי שקול דעתו הבלעדי, להציע את השירות במחירים שונים ללקוחות שונים, ליתן הנחה ללקוחות מסוימים ולאחרים לא, לפי שק"ד הבלעדי וללא כל צורך בפרסום מראש. 
 2. הספק רשאי לשנות לפרסם מבצעי קידום מכירות, לשנות את תנאי קידום המכירות, לבטלם, להשיבם, כל זאת ללא כל הודעה מוקדמת ולפי שקול דעתו הבלעדי. 

keyboard_arrow_left אספקת השירותים

 1. השירותים יסופקו ללקוח רק לאחר ביצוע התשלום במלואו כמפורט לעיל, לכתובת שהלקוח סיפק בעת ביצוע ההזמנה כפי שנקלטה במחשבי הספק. הספק רשאי לשנות, לפי שקול דעתו, מידי פעם בפעם את מועדי ההספקה, והמועד שיחייב יהא המועד בו בוצעה הזמנה, נקלטה ואושרה על ידי הספק כאמור בתקנון זה.
 2. במקרה בו יש לספק כרטיסים שנרכשו פיזית, כל עוד לא הודע אחרת על ידי הספק, סכום דמי המשלוח ישולם על ידי הלקוח. כל עוד לא קבע הספק אחרת יתווסף סכום דמי המשלוח למחיר השירות, והוא משתנה בהתאם לכתובת הלקוח. במכירה שתבוצע בתשלומים, רשאי הספק לגבות את דמי המשלוח ביחד עם תשלום הראשון.
 3. הספק לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או אי- אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו.
 4. מובהר בזאת כי הספק משתמש בשירותי חברת שליחויות וכי תקנון הגוף שבאמצעותו יבוצע משלוח השירות יחול על כל אספקה של בשירות באמצעות הספק, ויחייב את הלקוח בנוסף לאמור בתקנון זה.
 5. זמני אספקת השירותים המצוינים כוללים את חישובם של ימי עסקים (ימי א'-ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 6. במקרה בו שירות לא סופק במועד, על הלקוח להודיע מיידית לספק על כך. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת השירות מעבר לתקופת האספקה בתוספת של 7 ימי עסקים, הספק יחזיר ללקוח את הכסף אותו שילם הלקוח עבור אותו בשירות בכפוף לווידוא נכונות פניית הלקוח.
 7. מבלי לגרוע האמור לעיל, בזמן אספקת השירות, רשאי הספק ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של המזמין/ בעל כרטיס האשראי ו/או לדרוש הצגת תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי/ המזמין ו/או חתימתו על גבי ייפוי כוח כתנאי למסירת השירות.

keyboard_arrow_left הנחה לתושבי אילת

 1. הספק רשאי להציע הנחה במחיר שהיא גובה עבור השירות ללקוח שהוא תושב אילת שנושא תעודת תושב אילת בתוקף (1) במועד רכישת השירות (2) ובנועד ביצוע השירות (במעד רכישת כרטיס נסיעה ובמועד ביצוע הנסיעה בפועל), תנאים מצטברים. 
 2. שיעור ההנחה וקביעת תנאיה נתונים לשק"ד הבלעדי של הספק ועל כל לקוח להתעדכן באתר הספק כדי לוודא האם הנחה ניתנת, מה התנאים לקבלתה ומה מחיר השירות. 
 3. לספק שק"ד לבטל את ההנחה ביטול מלא ו/או זמני ו/או חלקי ו/או לשנות את גובה ההנחה ותוקף השינוי ממועד פרסומו באתר הספק. 
 4. במקרה בו הספק יפרסם באתר כי ניתנת הנחה לתושב אילת, ההנחה שתנתן הינה הנחה אישית לתושב רוכש השירות שפרטיו יוקלדו בעת רכישת השירות בהליך הרכישה, אשר במועד הרכישה ובמועד הנסיעה בפועל, מחזיק תעודת תושב בתוקף. תושב אילת שרכש שירות ואולם ביום הנסיעה אינו מחזיק תעודת תושב בתוקף יידרש להשלים את ההפרש למחיר מלא ללא הנחה. 
 5. תושב אילת שרכש את השירות יידרש להציג בטרם עלייה לאוטובוס תעודת אילת בתוקף. הספק לא יכיר ברכישת שירות שנעשתה על ידי תושב אילת, עבור אחר, כאשר המחיר ששולם הנו לאחר הנחה, ובמקרה כזה מי שיתייצב לנסיעה והוא אינו ושב אילת רוכש השירות כאמור לעיל, תנאי לעלייתו לאוטובוס כדי לקבל את השירות הינה השלמת מחיר למחיר המלא. 
 6. הספק לא ישיב כספי רכישה של השירות במקרה בו סירב נוסע כאמור לעיל להשלים את המחיר, על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה.  
 7. בוצעה רכישה של מספר כרטיסים עבור תושבי אילת, בהנחה, על כל נוסע שיבקש לממש את המחיר המוזל לעמוד בכל התנאים כאמור לעיל, שאם לא כך, יהא עליו לשלם מחיר מלא כתנאי לעלייה לאוטובוס.

keyboard_arrow_left שירות לקוחות

 1. שאלות שלקוח יבקש לשאול הנוגעות לתפעול האפליקציה, פעילותה והשירותים המוצגים בה, ניתן יהא להפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני  הספק יעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה בתוך 72 שעות.

keyboard_arrow_left סודיות מידע

 1. הספק מתחייב לשמור על סודיות המידע שמסר הלקוח ולא לעשות כל שימוש במידע ולא להעביר לגורם אחר ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש ע"פ דין או כדי למנוע שימוש לרעה. הספק יאפשר גישה למידע רק למי מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות או לצרכי קבלת תמיכה טכנית.
 2. הספק נוקט באמצעי זהירות ואבטחה מקובלים על מנת לשמור, ככל הניתן, על סודיות ואבטחת המידע. על אף האמור, במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, הספק לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעמו ככל שמידע יאבד או יעשה בו שימוש.
 1. הלקוח מצהיר כי הוא מודע להוראות חוק כרטיסי חיוב תשמ"ו – 1986 ולהוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א - 1981, במיוחד להוראות שעוסקות ב - "רכישה מרחוק" או "רכישה טלפונית" ו/או "עסקת אינטרנט".
 2. לקוח שיבצע "הכחשת עסקה" בפנייה לחברת כרטיסי אשראי ויזוכה על ידה, ככל שהספק יוכיח כי העסקה בוצעה וכי הלקוח קיבל את השירות לכתובת שמסר (הכרטיסים נשלחו לכתובת שמסר), הספק ו/או מי מטעמו יהיו זכאים לתבוע מלקוח כזה פיצויים בסך של 1,000 ₪ (אלף ₪) בגין האמור לעיל ללא צורך בהוכחת נזק.
 3. במידה והכרטיסים התקבלו אצל הלקוח והלקוח פנה לחברת כרטיסי האשראי בטענה של עסקה מרחוק של חיוב כרטיס אשראי שיש לבטלה מכל סיבה שהיא, הדבר לא יהווה הסכמה של הספק לביטול.
 1. הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981. בנוסף לכך, ביטול עסקה עד שלושה ימים לפני המועד שנקבע לנסיעה יזכה לקוח בהשבת סכום העסקה בניכוי 20% עמלה. ביטול העסקה עד 24 שעות לפני מועד הנסיעה יזכה את הלקוח בהשבה של 50% מסכום העסקה. כל ביטול אחר ו/או אי שימוש בשירות מכל סיבה שהיא יביא לחיוב מלא בסכום העסקה.
 2. בכל מקרה ללקוח לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי הספק שתהא מעבר לסכום רכישת השירות או שירותים באפליקציה, בפועל. הצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי לו יהא הלקוח זכאי כפיצוי בגין כל דבר וענין הקשור לשירות. האמור בסעיף זה לא יחול לגבי טענות לנזק לרכוש ו/או לגוף הלקוח.
 3. במקרה בו נשלחו כרטיסים ללקוח בשליחות, הלקוח יישא בדמי השליחות מלאים גם במקרה של ביטול עסקה כאמור לעיל.
 1. הספק שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה ו/או לא לספק את השירות בהתקיים התנאים הבאים:
 2. במקרה בו תימצא טעות ו/או טעות אנוש בהגדרת השירות, בפרטיו, מחיר ו/או כל פרט בפרסומו.
 3. במקרה בו המזמין אינו מבצע הזמנה בתנאים המופיעים באפליקציה.
 4. במקרה בו הספק יחשוד כי לקוח מנצל לרעה את היות ההזמנה מבוצעת מרחוק ו/או באמצעות האפליקציה.
 5. הודעה על ביטול הזמנה תשלח ללקוח בכתב ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.
 6. במידה והתגלה כי השירות אזל מהמלאי, קרי נמכר כרטיס אולם אין מקום באוטובוס, רשאי הספק לבטל את ההזמנה או להציע שירות חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור, הספק לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף תוצאתי או מיוחד שנגרם למזמין או לצד שלישי לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 1. טעות סופר בתיאור השירות לא תטיל כל אחריות על הספק. 
 2. תמונות של השירותים מיועדות להמחשה בלבד.
 3. הספק ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה של השירות שלא ע"פ תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 4. רישומי המחשב של הספק בדבר הפעולות המתבצעות דרך האפליקציה יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 5. מובהר ללקוח כי הספק הנו יבואן של האוטובוסים וכי היצרן אינו צד לכל עסקה עם הלקוח, בכל צורה שהיא. 
 6. בכל מקרה של כוח עליון שביתה ו/או השבתה ו/או תקלות אצל ספקים ו/או כל סיבה שאינה קשורה לספק, אירועים בגינם לא יוכל הספק לבצע את ההזמנה של בשירות, ייחדה הביצוע עד לחלוף המניעה ומנין הימים להספקה יחל מיום הסרת המניעה.
 1. הספק לא יעביר את פרטי הלקוח לצד ג' כלשהוא לצרכים מסחריים כלשהם. פרטי הלקוחות יישמרו במאגר הנתונים של הספק אשר יהא רשאי לעשות בהם שימוש לצרכיו הוא, לרבות, למשלוח חומר פרסומי ללקוח אודות הספק.
 2. מובהר בזאת כי הספק לא יישא בכל אחריות שהיא במקרה בו פרטי הלקוח דלפו ממחשבי הספק בשל פריצה למחשבי הספק על ידי צד שלישי.
 3. מובהר בזאת כי מטעמים של שיפור שירות ו/או בטיחות רשאי הספק להקליט שיחות עם הלקוח וכל מי מטעמו וכן לצלם את פנים האוטובוס, לרבות את הלקוח, בכל מהלך הנסיעה. הספק רשאי, אך לא חייב, לשמור הקלטות וצילומים כאמור.
 1. מובהר ללקוח כי שירות ההסעה בפועל יינתן על ידי אוטובוסים ייעודים שהספק רכש. במקרה של תקלה מכנית באוטובוס אשר אינה מאפשרת שימוש באוטובוס, בין אם טרם החלה הנסיעה בפועל בין אם במהלך הנסיעה, קביעה שהינה בשקול דעתו של הספק, יעשה הספק כמיטב יכולתו להעמיד אוטובוס חלופי לביצוע ההסעה. מובהר בזאת כי אוטובוס חלופי לא יהא זהה במפרט הפנימי שלו לאוטובוס הייעודי. ללקוח לא תהא כל טענה כנגד הספק במקרה בו בשל תקלה מכנית כאמור השירות יינתן על ידי אוטובוס חלופי, ואולם הלקוח יהא זכאי להחזר בגובה 20% מהסכום ממחיר כרטיס הנסיעה שרכש, אם רכש ובמחיר מלא בלבד. פיצוי זה הנו פיצוי מוסכם, סופי ומוחלט וללקוח לא תהא זכות לקבלת פיצוי נוסף. 
 2. מועדי הנסיעות ומקומות היציאה לנסיעה וההורדה ביעד הסופי מפורסמים באתר הספק. באחריות  הלקוח לעקוב אחר שינויים. הספק יעשה כמיטב יכולתו להודיע ללקוח מראש על כל שינוי במועד הנסיעה ו/או בנקודת האיסוף ו/או ההורדה של כל נסיעה, וזאת באמצעות הודעת דואר אלקטרוני ו/או הודעת טקסט. אין באמור כדי להסיר מעל הלקוח את האחריות לברר באתר הספק את השעה והמקום, כאמור לעיל, לגבי כל נסיעה. מובהר בזאת כי שינוי בנקודת ההורדה יכול שייקרה בשל אירועים תך כדי נסיעה שיצאה לדרך ובמקרה כזה יודיע הנהג לנוסעים על כך. חל איסור מוחלט על לקוח לבקש מנהג להורידו שלא בנקודה שנקבעה להורדת כלל הנוסעים ובקשות כאלו תדחנה.
 3. למעט במקרה של מניעה ליציאה במועד ובמקום שנקבעו, כאמור לעיל, או בשל סיבה אחרת שאינה קשורה בספק, מובהר ללקוח, כי כל נסיעה תצא במועד ולא תהא המתנה ללקוח שלא יגיע לנקודת האיסום במועד. לקוח שאיחר להגיע לנסיעה לא יהא זכאי לכל פיצוי מהספק.
 4. תוקף הכרטיס הנו אך ורק ליום ולשעה של הנסיעה לשמה הוא נרכש. לספק בלבד שקול הדעת האם לקוח שאיחר לנסיעה ותוקף כרטיסו פקע, יוכל לבקש להאריך את המועד כך שיעשה שימוש בכרטיס בנסיעה אחרת. הסכמת הספק להארכת תוקף הכרטיס אינה חלק ממדיניות הספק, ולקוח לא יוכל לטעון כי הסכמת הספק במקרים אחרים להארכת מועד מחייבת גם למקרה שלו.
 5. מובהר ללקוח כי הואיל והשירות הנו שירות הסעה, שינויים ו/או עיכובים ביציאה לנסיעה ו/או במועד ההגעה המתוכנן הקשורים בתנועה אינם מטילים על הספק כל אחריות והלקוח לא יהא זכאי לכל פיצוי מהספק בשל כך. כמו כן, איכותם של שירותים נוספים שיינתנו בזמנן הנסיעה, כגון שירותי גלישה באינטרנט, כיבוד, וידאו ואודיו, לפי שק"ד הספק בלבד, וכפי שייתנו מידי פעם בפעם,  שאיכותם זמינותם ותקינותם תלויה בגורמים שאינם הספק, אינם עילה לכל טענה ו/או דרישה מהספק, בכל מקרה של איכות לא טובה. 
 6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה בו בשל הוראות של רשות מרשויות המדינה שנתנו בשל מצב השורר במדינה, קבוע או זמני, שהסיבה לו הינה ביטחונית ו/או רפואית ו/או כל סיבה אחרת (להלן: "הוראות"), ולפי שק"ד הספק בשל המצב השורר ו/או בשל ההוראות יש לצמצם את השירות ו/או לדחות את הספקת השירות ו/או לבטל את השירות ו/או לשנות את טיב ואופי השירות (להלן: "שינוי בשירות"), לא ייראו שינוי בשירות כאמור כהפרה של התחייבויות הספק כלפי הלקוח, גם אם הספק לא שלח הודעה מראש ללקוח בדבר שינוי בשירות כאמור, והלקוח למד על השינוי רק במועד סמוך ו/או במועד בו היה אמור השירות להינתן. במקרה בו בוטל השירות בשל קיומן של "הוראות", לא יהא הלקוח זכאי להשבת הסכום ויהא זכאי לממש את השירות במועד נדחה אחר שיהא זמין מבחינת הספק.
 7. אם יסבור הספק כי על הלקוח לקיים כללים שלפי שקול דעתו יש לקיימם בשל השינוי בשירות, בטרם ובזמן קבלת השירות, יעשה הספק כמיטב יכולתו לפרסם את הכללים באתר הספק. הספק גם ישתדל לשלוח הודעה מראש ללקוח, ככל שהלקוח מסר כתובת דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון נייד אליו ניתן לשלוח הודעה. לקוח אשר יגיע לקבל את השירות מבלי שהוא ממלא אחר הכללים שפרסם הספק באתר הספק, יימנע ממנו לקבל את השירות, והדבר לא יהווה הפרה של התחייבויות הספק. במקרה כזה הלקוח לא יהא זכאי להשבת סכום ששילם עבור השירות. במקרה בו לא פורסמו הכללים באתר הספק וגם לא נשלחה הודעה ללקוח, יהא הלקוח זכאי רק לקבלת השירות במועד נדחה לפי שק"ד הספק. במקרה בו כללי התנהגות שעל הלקוח לקיים נקבעו "בהוראות" והלקוח אינו מקיימם, לא יהא הלקוח זכאי לקבל את השירות גם אם לא פורסם דבר באתר הספק וגם אם לא נשלחה ללקוח הודעה. במקרה כזה הלקוח לא יהא זכאי להשבת הסכום ששולם על ידו לספק בגין השירות.
 8. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הדיבור שינוי בכללי התנהגות הלקוח, כאמור לעיל, מבלי לגרוע מכלליות הדיבור, הנו לרבות, דרישה לחבוש מסיכת פנים במהלך מתן השירות, חבישת כפפות, שמירת מרחק מינימלי מלקוחות אחרים, הצגת מסמכים, חיטוי ידיים לפי דרישה. 
 9. כל עוד יפורסמו באתר הספק הכללים ו/או בכל תקופה בה "הוראות" יהיו בתוקף, לקוח יהא מחויב לקיימם.  

keyboard_arrow_left התנהגות הלקוח

 1. מובהר ללקוח, ועם ביצוע הזמנה הוא מאשר כי הדבר הובא לידיעתו, כי עליו להגיע לנקודת האיסוף לפחות 10 ד' לפני המועד כדי לאפשר יציאה במועד שנקבע.
 2. מובהר ללקוח כי חל איסור על עישון באוטובוס. חל איסור על השלכת אשפה שלא בפחי אשפה מותקנים. 
 3. לקוח מחויב לכבד את פרטיותם של הלקוחות האחרים, להימנע להפריע להם ולפגוע בהנאתם מהנסיעה ובכלל זאת להימנע מניהול שיחות טלפון בזמן הנסיעה שלא באמצעות אוזניות הכוללות מיקרופון.
 4. מובהר ללקוח כי נהג האוטובוס הנו הסמכות לקבוע כל דבר וענין בקשר לנסיעה וההתנהגות בה. בביצוע הזמנה מקבל על עצמו הלקוח התחייבות להישמע ולקיים את הוראות הנהג ו/את הוראות הבטיחות כפי שהן ימסרו באמצעים אחרים כגון שילוט באוטובוס. הספק שומר לעצמו את הזכות לנקוט בכל הליך ו/או פעולה כנגד לקוח אשר לא קיים את הוראות הבטיחות ו/או הוראות הנהג במהלך נסיעה לרבות, אך מבלי לגרוע, לסרב להסיע את הלקוח, לדרוש מהלקוח לעזוב את האוטובוס בכל נקודה בה הנהג יסבור שיש בידי הלקוח אפשרות לאתר אמצעי תחבורה אחר. לקוח אשר יורד מהאוטובוס בנסיבות כאמור לא יהא זכאי לכל החזר כספי ו/או לפיצוי והספק שומר על זכותו לדרוש מהלקוח פיצוי בין כל נזק ו/או הוצאה שנגרמו לו.
 5. לקוח שלפי הבנק הנהג מצוי בגילופין לא יורשה לעלות לנסיעה וכספו לא יוחזר לו. 
 6. לקוח שיגרום נזק לאוטובוס, יפצה את הספק בגין הנזק שנגרם. הספק לא יהא חייב להפעיל ביטוח נגד נזקים אותו רכש במקרה כזה והפעלת הביטוח נתונה לשקול דעתו הבלעדי של הספק.
 7. הספק אינו נושא בכל אחריות לכל נזק ללקוח ו/או לרכושו שייגרם על ידי לקוח אחר ו/או על ידי צד ג' במהלך הנסיעה. האמור לעיל אינו חל על נזק שהנו תוצאת תאונת דרכים בה נגרם נזק גוף ללקוח.
 8. פנייה של לקוח בכל ענין ודבר הקשורים לשירות ו/או למוצר תהא בכתב בלבד. 

79. תקנון זה הנו חוזה בין הספק לבין לקוח וכל טענה של הלקוח כנגד הספק ו/או מי מטעמו תהא רק על יסוד הקבוע בו.

80. כל פנייה של הלקוח לספק תהא או בדואר רשום לכתובת הספק או בדואר אלקטרוני לכתובת הספק המופיעה באתר הספק. טענות שיש ללקוח בגינן הוא דורש פיצוי מהספק תועברנה בליווי אסמכתאות, ולא יאוחר מ – 7 ימי עסקים ממועד הנסיעה. מובהר ללקוח כי פניות שיועברו מאוחר יותר יחשבו כפניות שפוגעות ביכולת הספק להשיב להן. 

81. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ומקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מתקנון זה ו/או מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב – יפו.

82. נוסע רשאי להעלות לאוטובוס בעלי חיים, שגודלם מאפשר להניחם על ברכי הנוסע, או שהנוסע נושא אותם בידיו.

83. חובה לרסן כלבים בזמם (רסן) ולקשור אותם ברצועה.

84. עיוורים עם כלבי נחייה קשורים ברצועה יכולים לעלות לאוטובוס עם כלבם ללא כל מגבלה.

85. הסעות בעלי חיים אינה מחויבת בתשלום, למידע נוסף ראו באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

1
בחירת נסיעה
2
בחירת מושב
3
תשלום נסיעה
4
אישור וסיכום

סל קניות

נוסעים:
נסיעת הלוך
מושבים מועדפים
נסיעת חזור
מושבים מועדפים
תושבי אילת
קופונים

סה"כ
0
נסיעת הלוך -
נסיעת חזור -
נוסעים:
סה"כ - 0
מושבים מועדפים -
תושבי אילת -
קופונים -

נסיעת הלוך - - לחצו על הנסיעה שברצונכם לבחור

נסיעת חזור - - לחצו על הנסיעה שברצונכם לבחור

נסיעת הלוך - לחצו על המושב שברצונכם להזמין

-

 • מושב נעול עקב הקורונה
 • מושב תפוס
 • מושב פנוי
 • מושב דלוקס
 • מושב קלאסי
 • מושב נבחר
bfirstbfirst
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

נסיעת חזור - לחצו על המושב שברצונכם להזמין

-

 • מושב נעול עקב הקורונה
 • מושב תפוס
 • מושב פנוי
 • מושב דלוקס
 • מושב קלאסי
 • מושב נבחר
bfirstbfirst
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

תשלום נסיעה

 1. פירוט הנסיעה
 2. פרטי המזמין

 3. פרטי הנוסעים

  מושב הלוך: | מושב חזור:

  edit delete_forever

  מושב הלוך: | מושב חזור:

  edit delete_forever

  מושב הלוך: | מושב חזור:

  edit delete_forever

  מושב הלוך: | מושב חזור:

  edit delete_forever

  מושב הלוך: | מושב חזור:

  edit delete_forever

  מושב הלוך: | מושב חזור:

  edit delete_forever

  מושב הלוך: | מושב חזור:

  edit delete_forever

  מושב הלוך: | מושב חזור:

  edit delete_forever

  מושב הלוך: | מושב חזור:

  edit delete_forever

  מושב הלוך: | מושב חזור:

  edit delete_forever

  מושב הלוך: | מושב חזור:

  edit delete_forever

  מושב הלוך: | מושב חזור:

  edit delete_forever

  מושב הלוך: | מושב חזור:

  edit delete_forever

  מושב הלוך: | מושב חזור:

  edit delete_forever

  מושב הלוך: | מושב חזור:

  edit delete_forever

  מושב הלוך: | מושב חזור:

  edit delete_forever

  מושב הלוך: | מושב חזור:

  edit delete_forever

  מושב הלוך: | מושב חזור:

  edit delete_forever

  מושב הלוך: | מושב חזור:

  edit delete_forever

  מושב הלוך: | מושב חזור:

  edit delete_forever

 4. נקודות איסוף

  נסיעת הלוך

  נסיעת חזור

 5. תנאים


רוצים לדעת עוד על בי פירסט?

bfirst